Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enig motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Alle contacten, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt, aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen Het Belgische Munthuis BVBA, met maatschappelijke zetel te Bisschoppenhoflaan 384, bus 3 in 2100 Antwerpen (Deurne, RPR Antwerpen 0832.015.223 (hierna HBM) en de Wederpartij worden uitsluitend beheerst door deze Algemene voorwaarden.
2. Onder Wederpartij wordt verstaan: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met HBM een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
3. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met HBM te worden overeengekomen.

Artikel 2. Aanbieding
1. Alle aanbiedingen van goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is. Bij de aanbieding van een optie om de opeenvolgende munten of herdenkingsuitgiften van een reeks te kunnen aankopen (een “Reserveringsservice”), is de volgorde waarin de tweede en volgende leveringen zullen plaatsnemen louter indicatief. Deze volgorde kan worden gewijzigd in functie van de beschikbaarheid van de producten.
2. Aanbiedingen verplichten HBM niet tot aanvaarding van een bestelling. HBM maakt voorbehoud om ondermeer de beschikbaarheid van het product te controleren en de kredietwaardigheid van de Wederpartij te evalueren.
3. Indien sprake is van een gelimiteerde oplage of een beperkte geldigheidsduur, wordt hiervan melding gemaakt bij de aanbieding. Bij gelimiteerde oplagen wordt, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven, uitgeleverd op volgorde van binnenkomst van de bestelling. In dat geval zal HBM de betrokken bestellers informeren over een vervangend aanbod van gelijke prijs/kwaliteit verhouding.
4. Voor de gevolgen van druk-, zet- of programmeerfouten aanvaardt HBM geen aansprakelijkheid.

Artikel 3. Prijzen

1. Voor de meest recente prijs kunt u terecht op www.munthuis.be. In geval u een Reserveringsservice bestelt, kunnen de afgebeelde prijzen van de tweede en volgende stukken/uitgiften van een collectie onderhevig zijn aan variatie op basis van factoren die niet onder controle van Het Belgische Munthuis zijn (o.a. internationale goud- en zilverprijzen en beschikbaarheid van de stukken/uitgiften). In ieder geval heeft u het recht om op elk moment uw Reserveringsservice tijdelijk of definitief stop te zetten en om het tempo van de leveringen aan te passen.
U heeft ook het recht om uw optie voor de aankoop van een individuele stuk/uitgifte niet uit te oefenen. Indien u uw optie tot aankoop van een individuele stuk/uitgifte uitoefent, dan heeft u tenslotte het recht om deze aankoop te herroepen binnen 14 dagen na het uitoefenen van de optie tot aankoop.
2. HBM behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar aanbiedingen te wijzigen. Prijsverhogingen zijn in overeenstemming met een verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren, één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, zoals vermelding van de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen in de bevestiging van de bestelling.

Artikel 4. Bestelling

1. Leveringen van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling. In het algemeen kunt u uw bestelling binnen de twee weken bij u thuis verwachten.
2. Indien de uitvoering van de bestelling, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt die langer duurt dan 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de bestelling heeft de Wederpartij in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
3. Goederen en voor zover mogelijk diensten die ongevraagd worden toegezonden mogen door de Wederpartij om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de Wederpartij is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de Wederpartij HBM hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard van de goederen en voor zover mogelijk diensten dit toelaat, zal de Wederpartij de goederen en voor zover mogelijk diensten en toebehoren ter beschikking van HBM houden. De Wederpartij zal handelen, doen of nalaten naar hetgeen de redelijkheid en billijkheid vergt.
4. HBM accepteert alleen bestellingen van meerderjarigen, waarvan HBM de vaste woon- en verblijfplaats eenduidig heeft kunnen vaststellen, tenzij tussen HBM en de Wederpartij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Overeenkomst

1. Een koopovereenkomst met HBM komt tot stand nadat HBM een bestelling elektronisch, schriftelijk of telefonisch heeft aanvaard, respectievelijk de ontvangst van deze bestelling heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De ontvangstbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Wederpartij daartegen binnen de 3 dagen langs elektronische weg of schriftelijk heeft geprotesteerd.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden HBM slechts indien deze door HBM elektronisch of schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij Wederpartij daartegen binnen een redelijke termijn – die partijen bij gezamenlijk akkoord vastleggen op 14 dagen te rekenen vanaf de verzending van de factuur – langs elektronische weg of schriftelijk heeft geprotesteerd.
4. HBM heeft het recht om, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. HBM kan te allen tijde kredietwaardigheid nagaan.
5. De Wederpartij kan de optie tot aankoop van een reeks te allen tijde opzeggen zonder opgaaf van reden.
6. De overeenkomst met HBM wordt gearchiveerd en is niet toegankelijk

Artikel 6. Wettelijke herroepingsrecht

1. De consument heeft het recht om zijn aankoop te herroepen.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen met betrekking tot de aankoop van een munt of herdenkingsuitgifte, dient de consument HBM hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de betrokken munt of herdenkingsuitgifte (de kennisgeving dient verzonden te zijn voor het verstrijken van deze termijn). Indien de betrokken munt of herdenkingsuitgifte geleverd wordt in het kader van een Reserveringsservice, loopt het herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na het uitoefenen van de optie tot aankoop van deze munt of herdenkingsuitgifte. De Wederpartij dient de ontvangen goederen terug te sturen aan Het Belgische Munthuis, Postbus 10500, 1930 Zaventem, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Goederen dienen ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking voorzien van alle meegezonden extra’s en accessoires te worden teruggezonden naar HBM.
3. Om een Reserveringsservice te herroepen dient de consument HBM hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na het sluiten van het contract (de kennisgeving dient verzonden te zijn voor het verstrijken van deze termijn).
4. Nadat HBM de door de consument terug gestuurde producten heeft ontvangen, betaalt zij de volledige aankoopprijs terug. HBM behoudt zich het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan teruggestuurde goederen en voor zover mogelijk diensten eventuele kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Garantie van verzameling zonder risico

1. Bij de aankoop van een Reserveringsservice verschaft Het Belgische Munthuis u daarenboven het recht om op ieder ogenblik uw optie kosteloos definitief of tijdelijk stop te zetten en om het tempo van de leveringen te laten aanpassen.
2. Dit recht doet geen afbreuk aan uw wettelijke garantierechten.

Artikel 8. Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moeten de geleverde goederen worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De valutadag die op de bank- of giroafschriften van HBM is aangegeven is bepalend voor het moment van betaling en wordt als betalingsdag aangemerkt. Het betalingsverzoek van HBM laat onverlet het recht van de Wederpartij om de overeenkomst te herroepen in overeenstemming met artikel 6 van deze Algemene voorwaarden.
2. Betaalopdrachten via bank- of giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht of machtiging tot betaling geeft. Als bancaire instellingen voor de verwerking van uw betalingsopdrachten extra kosten in rekening brengen, wordt het saldo van uw rekening (overzicht) – indien van toepassing – verhoogd met deze extra kosten.
3. Indien eerdere bestellingen niet-tijdig of niet-volledig zijn betaald, dan wel de (gelds)waarde van het bestelde hiertoe aanleiding geeft, geschiedt de betaling, op schriftelijk verzoek van HBM, per vooruitbetaling. HBM zal de toezending van goederen en/of diensten opschorten, indien de overeengekomen vooruitbetaling niet-tijdig of niet-volledig heeft plaatsgevonden.
4. Indien HBM overgaat tot het doen van deelleveringen brengt HBM voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van goederen en voor zover mogelijk diensten éénmalig over de geplaatste bestelling een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten in rekening.
5. Wederpartij is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan HBM te melden.
6. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al is vermeld door wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Mocht de Wederpartij, na daartoe herhaaldelijk aangemaand te zijn door HBM, nalaten een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, dan wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (a) een conventionele schadevergoeding van 15 % (met een minimum van €40) alsook een conventionele schadevergoeding van € 8 voor de eerste aanmaning en van € 20 voor de tweede en de volgende aanmaningen teneinde de door HBM geleden schade te vergoeden en (b) interesten vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de gehele betaling ervan aan 1,5% per maand.
8. Indien de Wederpartij na herhaalde aanmaningen niet in staat blijkt om aan de betalingsverplichting te voldoen, heeft HBM het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het geleverde terug te vorderen, vermeerderd met de aanmaankosten hetzij per aanmaningsbrief, en de interesten waarvan sprake in artikel 8.7. De ontvangen (deel)betalingen zullen, eventueel na verrekening, door HBM onder aftrek van de schadevergoeding en de interesten bedoeld in artikel 7 aan Wederpartij worden gerestitueerd.
9. Behoudens voor zover frauduleus gebruik van bank-, girobetaal-, of creditkaarten een gevolg is van een omstandigheid die aan de Wederpartij kan worden toegerekend, geldt het terzakereeds betaalde als onverschuldigd betaald.
10. Indien wederpartij zaken die HBM van wederpartij onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, (geheel of gedeeltelijk) niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft HBM het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken, deze na schriftelijke ingebrekestelling te gebruiken dan wel te bewerken of anderszins te beschikken over de zaken, zulks na keuze van HBM.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen en voor zover mogelijk diensten blijven eigendom van HBM, tot het moment waarop alle op basis van de overeenkomst verrichte leveringen en/of nog te verrichten leveringen, zijn betaald met inbegrip van rente en kosten. Indien de betaling in termijnen geschiedt, wordt de bestelde zaak eigendom van de Wederpartij na betaling van de laatste termijn.
2. Het geleverde mag door de Wederpartij niet in onderpand worden gegeven of strekken tot zekerheid voor een vorderring van een derde.

Artikel 10. Levering

1. HBM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestelling en bij de uitvoering van leveringen.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de Wederpartij dat het laatst aan HBM is kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Alle goederen laat HBM per pakketdienst verzenden. Bij goederen met een verkoopprijs van 200 Euro of meer wordt een handtekening voor ontvangst gevraagd.
4. De Wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering, in ieder geval binnen 3 (drie) werkdagen, te controleren op eventuele vermissing en/of beschadiging, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van of namens HBM dat de bestelling ter beschikking van de Wederpartij staat.
5. Eventuele vermissing en/of beschadiging van het geleverde dient Wederpartij binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk te melden aan HBM, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Bij eventuele schade van de verpakking dient Wederpartij de levering te weigeren.
6. Alle opgaven van leveringstermijnen vormen slechts een indicatie en geven geen aanleiding tot enig recht of aansprakelijkheid, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de levering heeft plaatsgehad meer dan 30 dagen na de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling; in zulks geval zal de aansprakelijkheid van HBM beperkt zijn zoals voorzien in artikel 12.
7. Het risico van vermissing en/of beschadiging van het geleverde berust tot het moment van aflevering bij HBM, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11. Adreswijzigingen

Wederpartij is verplicht om HBM van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Indien HBM geen verhuisbericht heeft ontvangen, geldt een aflevering aan het laatste bij HBM bekende adres als een geldige aflevering en blijft Wederpartij aansprakelijk voor het door Wederpartij bestelde dat op het oude adres is afgeleverd.

Artikel 12. Aansprakelijk

HBM beperkt haar aansprakelijkheid tot het minimum, opgelegd in de wet.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals met betrekking tot ontwerpen, schetsen, tekeningen en dergelijke, door of namens HBM bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, komen toe aan HBM, behoudens de beschermde rechten van derden in wettelijke voorschriften.

Artikel 14 Wijzigingen

HBM heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing blijft steeds de versie van de Algemene Voorwaarden ten tijde van het tot stand komen van de met Wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel 15 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten tussen HBM en Wederpartij en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen HBM en Wederpartij die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of de Algemene Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Antwerpen, onverminderd uw recht om de rechter van uw woonplaats te vatten op basis van dwingend recht.

Artikel 16 Aanvragen Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van HBM op www.munthuis.be. Deze Algemene Voorwaarden van HBM zijn tevens op aanvraag kosteloos verkrijgbaar in Belgïe.

Artikel 17 Informatie- en klachtenprocedure

1. Informatie over HBM en haar goederen en/of diensten staat vermeld in de aanbiedingen van HBM en op de website www.munthuis.be.
2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Het Belgische Munthuis, Postbus 10500, 1930 Zaventem, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.